டிரோன் நிறுவனமான IdeaForge புதிய பிரிவில் நுழைவதாக அறிவித்துள்ளது.

25 March 2024


இந்த நிறுவனம் சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் ஒரு துணை நிறுவனத்தை நிறுவியுள்ளது மற்றும் அதன் உற்பத்திப் பொருட்களை அங்கு கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கு காட்சிப்படுத்துகிறது. நாங்கள் (சிலவற்றை) கவலைப்படாத புவியியல் பகுதிகளில் இருந்து துணை முறைகளை பெறுகிறோம்.

read more at