ஹோலி ஹை! ஹோலி ஹை! ஹோலி ஹை!

22 March 2024


நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து நிறங்களையும் அணிந்து கொள்ள முடியும் என்றால், ஒருவரால் உங்களிடம் நிறம் போடுவதை ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து நிறங்களையும் அணிந்து கொள்ள முடியும் என்றால், ஒருவரால் உங்களிடம் நிறத்தை ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்?

read more at