இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 கடைகளை திறக்க டிகாட்டோன் திட்டமிட்டுள்ளது.

23 March 2024


ஒரு SIP கணக்கெடுப்பு ஒரு எளிய கருவியாகும், தனிநபர்கள் தங்களது கணக்கெடுப்புக்கள் பற்றிய ஒரு கருத்தை பெறுவதற்கு அனுமதிக்கிறது. ஒரு கணக்கெடுப்பு ஒரு சிறந்த கணக்கெடுப்புக்கள் பற்றிய ஒரு நல்ல கருத்தை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு எளிதான கருவியாகும்.

read more at