இப்போது 'டூன்' ஒரு பில்லியன் டாலர் பிரான்சிஸ்தான்.

25 March 2024


Timothée Chalamet நடித்த இப்படத்தின் உள்நாட்டு வருமானம் 233.4 மில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்தது. வெளிநாடுகளில் இந்த திரைப்படம் அதன் அடித்தளத்தை நிலைநாட்டியது, உலகளவில் 574.4 மில்லியன் டாலர்கள் சேமிப்புக்கு பங்களிப்பு செய்தது.

read more at