செனகல் தேர்தல்களில் வாக்களிக்கவில்லை.

24 March 2024


22 வயதான அமினாட்டா ஃபை செனகல் நகரில் ஒரு விளையாட்டரங்கத்தின் முன்பாக நின்றார். மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடு ஒரு புதிய ஜனாதிபதிக்கு ஞாயிறன்று வாக்களிக்கிறது. பல இளைஞர்கள் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஒழுங்கை மாற்றுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகக் கருதுகின்றனர்.

read more at