கூகுள் பே(Google pay), போன் பேக்கு(phone pay) புதிய கட்டுப்பாடு..

24 February 2024


யுபிஐ கட்டண சந்தை பங்கில் சுமார் 80 சதவீதத்தை தன்வசம் கொண்டுள்ள போன் பே(phone pay) மற்றும் கூகுள் பபே(Google pay) நிறுவனங்களை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க, இந்திய அரசாங்கம் புதிய உத்தியாக யூபிஐ கட்டண சேவைகளில் 30% கேப்பிங் முறை (30% Capping System) செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

read more at