13500 ஊழியர்கள் எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ஆடிப்போன நிர்வாகம்..!!

14 February 2024


இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான இரண்டு ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களான Paytm மற்றும் Byjus-ல் சுமார் 13,500 ஊழியர்கள், நிறுவனத்தில் அதிகரித்து வரும் ஒழுங்குமுறை பிரச்சனைகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதால் அச்சத்தில் வேறு நிறுவனங்களில் வேலை தேடுகின்றனர்.

read more at