வருங்கால மூலோபாயம் குறித்த கூட்டத்தை நடத்த மத்திய வீட்டுவசதித் துறை இணையமைச்சர் திரு.

25 March 2024


அம் ஆத்மிக் கட்சி (AAP) தனது எதிர்கால நடவடிக்கைகளை முடிவு செய்யும் வகையில் இந்தக் கூட்டத்தை நடத்தியது. அம் ஆத்மிக் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் சங்கீப் பதாக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட வசூலிக்கப்பட்ட

read more at