ஆச்சரியம்: புழுதியுள்ள மெல்லிய மெல்லிய மெல்லிய தலைகள் மனிதனுக்கு 4% சந்தர்ப்பத்துடன் கோமாவில் உள்ளது.

22 March 2024


ஸ்டீவன் ஸ்பைனல், உயிரை அச்சுறுத்தும் ஒரு நிலையான செப்சிஸ் நோயைக் கண்டறிந்தார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் 4 சதவிகித சந்தர்ப்பத்துடன் காமாவில் விழுந்தார். வளர்ந்த தலையின் சாத்தியமான எதிர்மறை தாக்கத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் இந்த கதை சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக உள்ளது. நியூயோர்க் போஸ்ட் தந்துள்ள தகவலின்படி, செப்சிஸ் உடல் உறுப்புக் குறைபாடு மற்றும் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

read more at