ராணி முக்கர்ஜி தனது பிறந்தநாளை பாபாராசிகளுடன் கொண்டாடினார்

20 March 2024


26 ஆண்டுகள் மொவிஸில் பணியாற்றிய ராணி, பாப்களுடன் கலந்துரையாடலில் உண்மையாகவும், உறுதியாகவும் இருந்து வருகிறார். அவர்களுக்கு காக்கை கொடுத்த போது, ஆரோக்கியமான காக்கை விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைத்தது. பின்னர், பாப்ரசோ ஒருவருக்கு "அப்கி மை பாடி அக்சி ஹை" என்று கூறியதைக் கண்டனர்.

read more at