அன்டி முரே மியாமியில் சண்டையிட்டு வீழ்ச்சியடைந்தார், தன்னுடைய டென்னிஸ் வீட்டிற்கு நல்வாழ்த்துத் தெரிவிக்கிறார்

25 March 2024


இந்த மூன்று மணி நேரம் 28 நிமிடங்கள் ஆச்சரியமான டென்னிசமாக இருந்த போதிலும், மூன்றாம் நிலை, புட்ச் புகுல்ஸ் கோர்ட்டில் விந்தையாக இருந்தது. இரண்டு முறையாக மியாமி வெற்றி பெற்றவர் மே மாதம் 37 ஆக இருக்கும்.

read more at