சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா வட்டி விகிதம்: தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

22 March 2024


சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவின் வட்டி விகிதம் 2024 ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 8.2% ஆக உள்ளது. 10 வயதுக்கு குறைவான பெண் குழந்தைக்கு பெற்றோர் அல்லது சட்டப் பாதுகாவலர்கள் மட்டுமே ஒரு கணக்கு தொடங்க முடியும். ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையின் பெயரால் மட்டுமே ஒரு SSY கணக்கு தொடங்கப்பட முடியும்.

read more at