மாஸ்கோ தாக்குதலின் பின்னால் இஸ்லாமிய அரசு உள்ளது என்பது உண்மையா?

23 March 2024


அமெரிக்க செனட் 1.2 டிரில்லியன் டாலர் செலவீன மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு நெருங்கி வருகிறது. நிறைவேற்றம் பற்றிய இறுதி வாக்கெடுப்பு மத்திய இரவில் நிதி ஒதுக்கீட்டுக் காலக் கெடுவிற்கு பின்னர் நடக்கவுள்ளது.

read more at