சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்தங்கள் தோல்வியுற்றதால் நியூசிலாந்து 18 மாதங்களில் இரண்டாவது மந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

21 March 2024


நாட்டின் பொருளாதாரம் டிசம்பருக்குள் காலாண்டில் 0.1 சதவிகிதம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. செப்டம்பர் காலாண்டில் 0.3 சதவிகிதம் வீழ்ச்சியடைந்ததைத் தொடர்ந்து இதுதான் சமீபத்திய 18 மாதங்களில் நியூசிலாந்தின் இரண்டாவது மந்தநிலை நிகழ்வு ஆகும்.

read more at