மார்ச் 31 அன்று சில வங்கிகள் திறக்கப்படும்.

22 March 2024


இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ரிசர்வ் வங்கி) 2024 மார்ச் 21 அன்று வெளியிட்டுள்ள தகவலில் இந்தத் தகவலை அறிவித்துள்ளது. 2024 மார்ச் 20 ஆம் தேதியிலான ரிசர்வ் வங்கி தகவலின்படி, ஏஜென்சியம் வங்கிகள் என நியமிக்கப்பட்ட சில கிளைகள் மட்டுமே மார்ச் 31 ஆம் தேதியன்று செயல்படும். 2023 டிசம்பர் 7 அன்று வெளியிடப்பட்ட புள்ளி விவரங்களின்படி, வங்கிகள் அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஏப்ரல் 1 அன்று மூடப்படும்.

read more at